Kyoko Sketch 09

Kyoko vs. Bioshock (computergame by 2K) - Kyoko wins!

Kyoko Sketches 09